تعمیرات آون توستر یا فر برقی

ﯾﮑﯽ از کاربردی ترین وﺳﺎﯾﻞ در آشپزخانه، ﺗﻮﺳﺘﺮ آون ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﮐﻮﭼﮏ می باشد. این دستگاه ها فضای کم تری اﺷﻐﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﻮﺳﺘﺮ آون یا همان فر برقی ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره ﺑﻮده و ﺑﺮای ﺗﺴﺖ ﮐﺮدن نان ، گرم کردن نان های فریز ﺷﺪه ، ﮔﺮم ﮐﺮدن ﭘﯿﺘﺰا و ﻏﺬاﻫﺎی دﯾﮕﺮ، ﭘﺨﺖ ﮐﯿﮏ، ﮐﺒﺎب ﮐﺮدن ﺟﻮﺟﻪ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ.

ﺗﻮﺳﺘﺮ آون معمولا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﻤﻨﺖ ﻫﺎی حرارتی کار کرده و برخی از آن ها ، به فن مجهز هستند ﮐﻪ ﮔﺮﻣﺎ را در ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن در ﻣﯽ آورد. ﺗﻮﺳﺘﺮ آون ﻫﺎ با درب شیشه گزینه بهتری ﻫﺴﺘﻨﺪ ، ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺨﺖ ﻧﻈﺎرت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ . جهت سهولت در تمیز کردن داخل ﺗﻮﺳﺘﺮ ، ﻣﯽ ﺗﻮان ﺳﯿﻨﯽ ﺧﺮده ﻫﺎی ﻏﺬای اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه را داﺧﻞ آن ﻗﺮا ر داد. این سینی قابل جابجایی و ﺷﺴﺘﺸﻮی آﺳﺎن اﺳﺖ. ﺗﻮﺳﺘﺮ آون ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮلا دارای انتخابگر های چرخشی می باشند که با استفاده از آن ها ﻣﯽ ﺗﻮان دﻣﺎی ﻓﺮ ، ﻧﻮع ﭘﺨﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﻣﺎن ﭘﺨﺖ را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮد.

مزایای اﺳــﺘﻔﺎده از آون ﺗﻮﺳــﺘﺮ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﻓﺮﺑﺮﻗﯽ ﺑﺮای ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ

از مزایای اﺳــﺘﻔﺎده از آون ﺗﻮﺳــﺘﺮ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﻓﺮﺑﺮﻗﯽ ﺑﺮای ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ ، در درجه اول شما از گازهای مضری ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺳﻮﺧﺘﻦ ﮔﺎز در داﺧﻞ ﻓﺮﻫﺎی ﮔﺎزی آزاد ﻣﯽ ﺷـﻮد و روی غذا آثا ر بدی جون بدی ﻃﻌﻢ ﻏﺬا و آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﺳﯿﺴــــﺘﻢ ﺗﻨﻔﺲ و ﮔﻮارش ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ در امان می مانید و غذا با طعم واﻗﻌــﯽ و ﻟﺬﯾﺬ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﭘﺨﺖ. اﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻀــــﺎی داخلی فرهای گازی راه خروجی ﻧﺪاﺷﺘﻪ و دود ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﻫﻤﺎن ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻣﺎﻧﺪه روی ﻏﺬا ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﺪ. اما این مشکل در آون ﺗﻮﺳــﺘﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد.

از مزایای دیگر آون ﺗﻮﺳــﺘﺮ ، می توان به بازدهی اشاره کرد چراکه این دستگاه ها حجم کم تر و انرژی بسیار کم تری را مصرف می کنند ولی در فرهای گازی اکثرا حجم بزرگ تری دارند و انرژی بیشتری را مصرف می کنند.

ارسال یک نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *